Norm Fazlası İdareci Atamaları ?

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Norm Kadro fazlası okul Müdür ve müdür yardımcılarını atama için bir duyuru yayınlayıp münhal bulunan okul müdürlüklerini ve müdür yardımcılıklarını duyuruya çıkarmıştır.

23 Aralık 2012 Pazar 13:28
Alışverişinizde İndirim Yapacak Firmalar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN
ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

          MADDE 27 – (1) Eğitim kurumu yöneticilerinden;

 (3) (Değişik üçünücü fıkra : 09.08.2011/28020 RG) İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde yöneticilik norm kadrolarının tamamı ya da bir kısmı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası durumunda olan yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirmeye göre en az puan alandan başlanarak Bakanlıkça norm kadrolarının onaylandığı tarihten geçerli olmak üzere belirlenir. Norm kadro fazlası durumuna düşen yöneticiler, istek ve ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar. Durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması ya da kendilerine önerilen eğitim kurumlarına atanmak istemeyenlerin yöneticilikleri, Bakanlığın norm kadrolarını onayladığı tarihten itibaren iki yıl daha devam eder. Bu süre içerisinde boş yöneticilikler için yapılacak duyurulara başvuruda bulunabilirler. Ancak 18 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarında kadın adaylara ayrılan müdür yardımcılığı norm kadrosu bu fıkra kapsamı dışındadır.

(4) (Ek dördüncü fıkra : 09.08.2011/28020 RG) Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen 2 yıllık süre içerisinde ilgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde görev yapmakta olduğu eğitim kurumunda durumuna uygun yöneticilik normunun artması ya da her hangi bir nedenle boş yönetici normu oluşması halinde norm kadro fazlası durumuna düşen yönetici bu kadroyla ilişkilendirilir. 2 yılın sonunda durumlarında herhangi bir değişiklik olmayan ve durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar.

İlgili yönetmeliğin 27.Maddesinin ilgili bölümünü yorumlayalım, hem de aklımıza takılan birkaç hususa açıklık getirmeye çalışalım.

         Yönetici ataması yapılması için öncelikle kurum tiplerinin belirlenmesi ve Bakanlığın norm kadroları onaylaması gerekir. Eğer müdür, müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcısı yöneticiler bulundukları kurumlarda norm kadro fazlası durumuna düştülerse, İl genelinde açık olan idareciliklere Ek-2 Yönetici değerlendirme formundaki puanlarına göre atanırlar. Yalnız şunu belirtelim; bir müdür baş yardımcısı ya da müdür yardımcısı norm kadro fazlası olduysa açık olan müdürlüklere de şartları tutuyorsa müdürlük için de başvurmasının önünde hiçbir engel görülmemektedir. Örnek verecek olursak: A okulunda 3 yıldır müdür yardımcılığı yapan bir müdür yardımcısı, A okuluna atanmadan önce de başka bir okulda  1 yıl müdürlük yaptıysa açık olan müdürlük duyurusuna istekte bulunması engellenemez. Sadece Norm kadro fazlası idarecilerin atanması için açılan duyuruya şartlarının tuttuğu bütün okullar için baş vurabilir.Yani B Tipi bir okulda 4 yıldır müdürlük yapan bir idareci bu okuldaki normunun düşmesi sebebiyle duyuruya çıkmış okullar içerisinde A tipi bir okul varsa buraya da başvurabilir.İlgili yönetmeliğin Yukarıda belirttiğimiz bölümünde geçen “Durumlarına uygun” yazan bölüm A Tipinde norm fazlası ise A Tipine,B tipi okulda norm kadro fazlasıysa B tipine atanır anlamına gelmemektedir. İlgili yönetmeliğin 8.Maddesinde   

 

(6) (Değişik 21.07.2012/28360 RG) Yatılı bölge ortaokulu(5) hariç diğer eğitim kurumlarının;

a) Müdür başyardımcılıklarına atanabilmek için en az 1 yıl,

b) (C) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 1 yıl,

c) (B) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 2 yıl,

ç) (A) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 3 yıl,

eğitim kurumlarında asaleten yöneticilik yapmış olma şartı aranır.

denilmektedir. Bu atama tipi zorunlu yer değiştirme olarak görülmemelidir. Atama makamı norm kadro fazlası idareciyi atarken ihtiyaç ve istekleri birlikte değerlendirmelidir. Yani Norm kadro fazlası idareci ihtiyaç bulunan okullara zorla atanamaz, istekte bulunması gerekir. İstekte bulunmayan idarecilerin bakanlığın norm kadroları onayladığı tarihten itibaren iki yıl bekleme hakları vardır. Bu bekleme süresi içerisinde eğer norm fazlası durumuna düştükleri kurumlarının tekrar normları açılırsa, idareciler bu kadrolarla ilişkilendirilebilir.Ya da 2 yıl içerisinde duyuruya çıkan müdürlük atamalarına başvurabilirler. Peki, 2 yıl içerisinde hiçbir yere ataması yapılmamışsa ne olur. İşte o zaman uygun bulunan yerlere branşlarına göre öğretmen olarak atanırlar. İstekleri öğretmen olarak atanırken de göz önünde tutulur.

Fatih ARIKAN

Şube Mevzuat Sekreteri - NEVŞEHİR


Yükleniyor...
Yorumlar yüklenirken lütfen bekleyiniz...