İşte Ödül Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi Ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge yayımlandı.

19 Mart 2013 Salı 15:08
Alışverişinizde İndirim Yapacak Firmalar

Başarı Belgesi, üstün Başarı Belgesi, ödül ve ödül belgesinin kimlere ve nasıl verileceğini açıklayan yönergede ödül verilecek personel sayısının bindelik oranı, ödül komisyonlarında yer alacak kişilerde açıkça belirtildi. Yönergenin bir nebze de olsa belirsizlikleri gidereceği umudundayız. Bundan önce yönergede bahsedilen şartlara uyulmadan verilen başarı ve üstün başarı belgelerinin ne olacağı yönergede açıklanmamış. Hepimizin bildiği üzere geçtiğimiz yıllarda oldukça çok başarı ve üstün başarı belgesi dağıtılmış bu da öğretmen camiasının tepkisini çekmişti. Bu tepkilerin nedeni arkadaşların başarı belgesi ya da üstün başarı belgesi alması değil bu belgelerin herkesi tatmin edecek sebeplere dayanmadan verildiğine inanıldığındandı. Örneğin bir veya iki ay içerisinde 3 başarı belgesi verip arkasından üstün başarı belgesiyle ödüllendirmek için personelin muazzam çalışmalara imza atmış olması ve bu çalışmalarının tüm eğitim çalışanlarına örnek olması gerekirdi. Biz; hak eden tüm arkadaşların bu ödülleri almalarını hak etmeyenlere de sudan sebeplerle belge verilmemesini istiyoruz.

Yönergeye göre;üç kere Başarı belgesi almayan eğitim çalışanı üstün başarı belgesine ,Üstün başarı belgesi almayan eğitim çalışanı da Ödül almaya teklif edilemeyecek.

Başarı Belgesi, denetimlerde veya disiplin amirleri ile Başarı Belgesi vermeye yetkili makamlarca tespit edilen personele verilebilecek. Okul Müdürleri kendi personelinin disiplin amiri olduğuna göre sınıf denetimlerinde başarılı gördüğü eğitim çalışanları için Başarı Belgesi veren makamlara teklifte bulunabilir. Ya da İl denetmenleri yaptıkları denetimlerde başarılı gördükleri eğitim çalışanları için Başarı Belgesi verilmesini teklif edebilir.

      Ödül için teklif edilen ve ilgili Değerlendirme Kurulunda ödül alması değerlendirilen personel tekrar ödül alması için teklif edilemeyecek çünkü Yönergenin 11. Maddesinde “Almış olduğu ÜstünBaşarı Belgesi nedeniyle, daha önce ödül verecek makam tarafından ödül verilmesi veya verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak.” denilmektedir. Aynı zamanda değerlendirmeye alındığı yıl içerisinde tevbih ve kınama cezasından daha ağır bir ceza alan personel de o yıl Ödül için teklif edilemeyecek. Başarı Belgesi ve Üstün Başarı Belgesi almak için böyle bir şart getirilmemiştir.Kınama ve Tevbih ten daha ağır ceza alanlar bir sonraki yıl Ödüle teklif edilebilecek.Yönerge Şu şekilde:

 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI belgesi VE öDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı personelinden olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapanlara, Başarı Belgesi ve Üstün Başarı Belgesi ile Ödül verilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge Millî Eğitim Bakanlığı personelini kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

c) Personel: Milli Eğitim Bakanlığı personelini,

ç) Disiplin amiri: Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde belirtilen disiplin amirlerini,

d) Başarı Belgesi: Olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle, kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkililik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilenlere verilebilen belgeyi,

e) Üstün Başarı Belgesi: Üç defa Başarı Belgesi alanlara verilen belgeyi,

f) Ödül: Üstün Başarı Belgesi verilenlere en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %200’üne kadar yapılabilecek ödemeyi,

g) Ödül Belgesi: Ödül alanlara verilen belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Verilebilecek Personel ile Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Verecek Makamlar

Başarı Belgesi verilebilecek personel

Madde 5- (1) Başarı Belgesi, olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle;

a) Kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında,

b) Kamu zararının oluşmasının önlenmesinde veya önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında,

c) Kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkililik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları

denetimlerde veya disiplin amirleri ile Başarı Belgesi vermeye yetkili makamlarca tespit edilen personele verilebilir.

Üstün Başarı Belgesi verilecek personel

Madde 6- (1) Üstün Başarı belgesi, üç defa başarı belgesi alan personele verilir.

Ödül verilebilecek personel

Madde 7- (1) Ödül, Üstün Başarı Belgesi alan personele verilebilir.

Başarı Belgesi verecek makamlar

Madde 8- (1) Başarı Belgesi, bakanlık personeline Bakan, il sınırları içinde görevli personele Vali, ilçe sınırları içinde görevli personele Kaymakam tarafından verilebilir.

Üstün Başarı Belgesi verecek makamlar

Madde 9- (1) Üstün Başarı Belgesi, merkez ve yurtdışı teşkilatı personeline Bakan, il sınırları içinde görevli personele Vali, ilçe sınırları içinde görevli personele Kaymakam tarafından verilir.

Ödül verecek makamlar

Madde 10- (1) Ödül, merkez ve yurtdışı teşkilatı personeline Bakan, il sınırları içinde görevli personele Vali tarafından verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödül Verilebilecek Personelde Aranacak Şartlar, Ödül Verilebilecek Personel Sayısının ve Sıralamasının Belirlenmesi

Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar

Madde 11- (1) Ödül verilebilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle, daha önce ödül verecek makam tarafından ödül verilmesi veya verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak.

b) Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle değerlendirmeye alındığı yıl içerisinde kınama ve tevbih cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.

Ödül verilebilecek personel sayısının belirlenmesi

Madde 12- (1) Bir malî yıl içinde ödül verilebileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde yirmisini geçemez.

(2) Ödül verilebilecek personel sayısı, taşra teşkilatı için iller bazında, merkez teşkilatı için birimler bazında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce belirlenip, her yıl Ocak ayı içerisinde illere ve ilgili birimlere bildirilir.

Ödül verilebilecek personelin sıralamasının belirlenmesi

Madde 13- (1) Bir malî yıl içerisinde Üstün Başarı Belgesi alan personel sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde yirmisini geçmesi durumunda, ilçe, il ve merkez değerlendirme komisyonları, adaylarla ilgili olarak yapmış oldukları değerlendirme sonucunda sıralama listelerini belirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Amirlerinin Görevleri

Madde 14- (1) Disiplin amirinin görevleri şunlardır.

a) Üstün Başarı Belgesi alan personel hakkında gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak.

b) Üstün Başarı Belgesi alan personeli Ek-1 ve Ek-2 formundaki kriterlere göre değerlendirmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İlçe, İl ve Merkez Değerlendirme Komisyonları ve Görevleri

İlçe Değerlendirme Komisyonu

Madde 15- (1) İlçe Değerlendirme Komisyonu, İlçe Millî Eğitim Müdürünün başkanlığında, ilgili şube müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürünün uygun göreceği bir (A) tipi okul müdürü ve diğer eğitim kurumlarından bir müdür ile bir uzman öğretmenden oluşur.

İlçe Değerlendirme Komisyonunun görevleri

Madde 16- (1) İlçe Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır.

a) Üstün Başarı Belgesi alan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelini, disiplin amiri tarafından ilgili bölümü doldurulan Ek-1 formundaki, diğer hizmet sınıfları personelini disiplin amiri tarafından ilgili bölümü doldurulan Ek-2 formundaki kriterlere göre değerlendirmeye tâbi tutmak.

b) Değerlendirme sonucunda, Başkan ve üyelerin verdiği puanları toplayıp üye sayısına bölmek suretiyle ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işlemek.

c) Disiplin amirinin toplam puanı ile İlçe Değerlendirme Komisyonunun toplam puanını toplayıp ikiye bölmek suretiyle ortalama puanı bulmak.

d) Değerlendirme sonuçlarına göre eğitim ve öğretim hizmetleri personeli ile diğer hizmet sınıfları personelini, en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralamaya tâbi tutarak, sıralama listeleri ile değerlendirme formlarını her yıl, en geç Temmuz ayının 15'ine kadar İl Değerlendirme Komisyonuna göndermek.

e) Ödüllendirilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

İl Değerlendirme Komisyonu

Madde 17- (1) İl Değerlendirme Komisyonu, İl Millî Eğitim Müdürünün başkanlığında, ilgili il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, İl Milli Eğitim Müdürünün uygun göreceği bir (A) tipi okul müdürü ve diğer eğitim kurumlarından bir müdür ile bir uzman öğretmenden oluşur.

İl Değerlendirme Komisyonunun görevleri

Madde 18- (1) İl Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır.

a) Üstün Başarı Belgesi alan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelini, disiplin amiri ve İlçe Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili bölümü doldurulan Ek-1 formundaki, diğer hizmet sınıfları personelini disiplin amiri ve İlçe Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili bölümü doldurulan Ek-2 formundaki kriterlere göre değerlendirmeye tâbi tutmak.

b) Değerlendirme sonucunda, Başkan ve üyelerin verdiği puanları toplayıp üye sayısına bölmek suretiyle ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işlemek.

c) İlçe Değerlendirme Komisyonunun toplam puanı ile İl Değerlendirme Komisyonunun toplam puanını toplayıp ikiye bölmek suretiyle ilgilinin ödüllendirilmesine esas olan puanını bulmak.

e) Değerlendirme sonuçlarına göre eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli ile diğer hizmet sınıfları personelini, en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralamaya tâbi tutarak, sıralama listeleri ile değerlendirme formlarını her yıl en geç Ağustos ayı sonuna kadar Valilik Makamına sunmak.

f) Ödüllendirilen personelin bilgilerini, Eylül ayının 15’ine kadar ödül işlemlerinin sonuçlandırılması için görev yerlerine bildirmek.

g) Ödüllendirilen personelin bilgilerini Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi için İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne göndermek.

h) Ödüllendirilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

Merkez değerlendirme komisyonları

Madde 19- (1) Merkez Değerlendirme Komisyonları;

a) Rehberlik ve Denetim Başkanlığında, Rehberlik ve Denetim Başkanının başkanlığında, başkanın uygun göreceği sayıda başkan yardımcısından,

b) Hukuk Müşavirliğinde, Birinci Hukuk Müşavirinin başkanlığında, başkanın uygun göreceği sayıda hukuk müşavirinden,

c) İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığında, Grup Başkanının başkanlığında, başkanın uygun göreceği sayıda şube müdüründen,

ç) Bilgi İşlem Grup Başkanlığında, Grup Başkanının başkanlığında, başkanının uygun göreceği sayıda şube müdüründen,

d) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirinin başkanlığında, başkanın uygun göreceği sayıda şube müdüründen,

e) İç Denetim Birimi Başkanlığında, İç Denetim Birimi Başkanının başkanlığında, başkanın uygun göreceği sayıda başkan yardımcısı veya iç denetçiden,

f) Diğer hizmet birimlerde, hizmet birim amirinin başkanlığında, başkanın uygun göreceği sayıda grup başkanından oluşur.

Merkez değerlendirme komisyonlarının görevleri

Madde 20- (1) Merkez Değerlendirme Komisyonlarının görevleri şunlardır.

a) Üstün Başarı Belgesi alan merkez teşkilatı personelini, disiplin amiri tarafından ilgili bölümü doldurulan Ek-3 formundaki kriterlere göre değerlendirmeye tâbi tutmak.

b) Değerlendirme sonucunda, Başkan ve üyelerin verdiği puanları toplayıp üye sayısına bölmek suretiyle ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işlemek.

c) Disiplin amirinin toplam puanı ile merkez Değerlendirme Komisyonunun toplam puanını toplayıp ikiye bölmek suretiyle ilgilinin ödüllendirilmesine esas olan puanını bulmak.

d) Değerlendirme sonuçlarına göre personeli en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralamaya tâbi tutarak, sıralama listesi ile değerlendirme formlarını Bakanlık Makamına sunulmak üzere en geç Eylül ayının sonuna kadar İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne göndermek.

ALTINCI BÖLÜM

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün ödüle ilişkin görevleri

Madde 21-(1) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün ödüle ilişkin görevleri şunlardır.

a) Ödüllendirilmesi uygun görülen merkez ve yurtdışı teşkilatı personeline ait bilgi ve belgeleri değerlendirilmek üzere Bakanlık Makamına sunmak.

b) Ödüllendirilen personelin isimlerini, ödül işlemlerinin sonuçlandırılması için görev yerlerine bildirmek.

c) Ödüllendirilen merkez ve taşra teşkilatı personelinin bilgilerini Tebliğler Dergisinde yayımlanmak üzere Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirmek.

d) Ödüllendirilen merkez ve taşra teşkilatı personelinin sayısını, izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek.

e) Ödüllendirilen merkez ve taşra teşkilatı personelinin yıllar itibariyle istatistiğini yapmak ve muhafaza etmek.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Değerlendirme komisyonlarına katılamayacak olanlar

Madde 22- (1) İlçe, il ve merkez değerlendirme komisyonu başkanı ile üye olarak görevlendirilen personel, kendileri veya yakınları hakkında değerlendirme yapılırken komisyon toplantılarında bulunamazlar.

Değerlendirme komisyonlarının süreleri

Madde 23- (1) İlçe, il ve merkez değerlendirme komisyonlarının görev süresi bir yıldır.

Belge düzenlenmesi

Madde 24-(1) Başarı Belgesi almaya hak kazanan personel için Ek-4’deki “Başarı Belgesi”, Üstün Başarı Belgesi almaya hak kazanan personel için Ek-5’deki “Üstün Başarı Belgesi”, Ödül almaya hak kazanan personel için Ek-6’daki “Ödül Belgesi” düzenlenir.

Yürürlük

Madde 25-(1) Bu Yönerge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

EKLER:

Ek-1: Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında Görevli Personelden Üstün Başarı Belgesi Alanları Değerlendirme Formu

Ek-2: Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Personelden Üstün Başarı Belgesi Alanları Değerlendirme Formu

Ek-3: Merkez ve Yurtdışı Teşkilatında Görevli Personelden Üstün Başarı Belgesi Alanları Değerlendirme Formu

Ek-4: Başarı Belgesi

Ek-5: Üstün Başarı Belgesi

Ek-6: Ödül Belgesi

Ek-7: Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Belgeleri arka yüzü

Ek-1

EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREVLİ

PERSONELDEN ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ ALANLARI

DEĞERLENDİRME FORMU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREVLİ PERSONELDEN ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ ALANLARI DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

A) Kimlik Bilgileri

 

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı

 

 

 

 

 

 

 

Tc Kimlik No

 

 

 

 

 

 

 

Doğum Yeri ve Yılı

 

 

 

 

 

 

 

Kurum Sicil Numarası

 

 

 

 

 

 

 

Kadro Ünvanı ve Görevi

 

 

 

 

 

 

 

Görev Yeri ve kurumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Genel Nitelikler

Azami Puan

Takdir Edilen Puan

 

Disiplin Amiri

İlçe Değ Komis.

Ortalama Puan

İl Değ. Komis.

Esas Puan

 

Öğrencilerle olan ilişkileri

5

 

X

 

X

 

 

Öğrenci velileri ve diğer personelle ilişkileri

5

 

X

 

X

 

 

Görevinde tarafsızlık ve eşitlik ilkesine bağlılığı

5

 

X

 

X

 

 

Sorumluluk alma özelliği

5

 

X

 

X

 

 

Öğretmen ve Yöneticilerle ilişkileri

5

 

 

 

 

 

 

Görevini yapmadaki hevesi ve kendini yetiştirme gayreti

5

 

 

 

 

 

 

Bireysel iş görme kabiliyeti ve teşebbüs fikri

5

 

 

 

 

 

 

Meslek şeref ve haysiyetini zedeleyici kötü alışkanlıklara düşkün olmaması

5

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

40

 

 

 

 

 

 

NOT (X) İşaretli yerler ilçe ve il değerlendirme komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

Azami Puan

Takdir Edilen Puan

C) Eğitim-Öğretimde Başarı Durumu

Disiplin Amiri

İlçe Değ Komis.

Ortalama Puan

İl Değ. Komis.

Esas Puan

Öğretim programı hakkında genel bilgisi

5

 

X

 

X

 

Ders programını uygulamadaki başarısı

5

 

X

 

X

 

Ders öncesi hazırlığı (Ders plânlarını hazırlama)

5

 

X

 

X

 

Öğrencilerin başarısını değerlendirmedeki yeterliliği

5

 

X

 

X

 

Kullandığı eşyanın bakım , koruma, tertip ve düzenini sağlama

5

 

X

 

X

 

İşbirliği yapmada ve değişen şartlara, görevlere uymada gösterdiği başarı

5

 

X

 

X

 

Milli Eğilim Mevzuatı hakkında bilgisi ve bağlılığı ile uygulama özelliği

5

 

 

 

 

 

Alanı ile ilgili meslekî, sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki başarısı

5

 

 

 

 

 

Okulun çevreyle olan ilişkilerini geliştirme, çevreye etkilerini artıma ve kabul ettirme derecesi

5

 

 

 

 

 

Kulüp çalışmalarına katılma derecesi ve başarı düzeyi

5

 

 

 

 

 

TOPLAM

50

 

 

 

 

 

NOT (X) İşaretli yerler ilçe ve il değerlendirme komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.

NOT (X) İşaretli yerler ilçe ve il değerlendirme komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.

 

Azami Puan

Takdir Edilen Puan

D) …/…/ 20 Öğretim Yılı Mesleği ile İlgili Faaliyetleri Olağanüstü Gayret ve Çalışmaları ile Diğer Hususlar

Disiplin Amiri

İlçe Değ Komis.

Ortalama Puan

İl Değ. Komis.

Esas Puan

Gazete ve dergilerde yayımlanmış bilimsel ve mesleki inceleme, araştırma ve makaleler İçin

8

 

 

 

 

 

Yazmış olduğu (ISBN almış) kitapları için

10

 

 

 

 

 

Türkiye genelinde yapılan yarışmalarda;

 

 

 

 

 

 

a Birinci olanlara

10

 

 

 

 

 

b İkinci olanlara

8

 

 

 

 

 

c üçüncü olanlara

5

 

 

 

 

 

d . Mansiyon alanlara

3

 

 

 

 

 

Yurt dışı yarışmaların her birinde;

 

 

 

 

 

 

a . Birinci olanlara

12

 

 

 

 

 

b İkinci olanlara

10

 

 

 

 

 

c . Üçüncü olanlara

8

 

 

 

 

 

d . Mansiyon alanlara

6

 

 

 

 

 

Genel hayatı etkileyen bir zarar, felaket veya tehlikenin önlenmesinde veya genel bir faydanın sağlanmasında üstün başarı göstermek

15

 

 

 

 

 

Üstün bir teknik bilgiye dayanarak bireysel gayreti ile üretim, gelir ve verimliliğin arttırılmasında yahut hizmetin yürütülmesinde dikkate değer çalışmalar yapmak

15

 

 

 

 

 

Mesleği ile ilgili bir buluş yapmak veya mevcut usullerde yararlı yenilikler meydana getirmek

15

 

 

 

 

 

TOPLAM

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖDÜLLENDİRMEYE ESAS PUAN :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. /…./20….

 

 

 

 

Değerlendirmeyi yapanın

 

 

 

 

Adı, Soyadı, Ünvanı ve İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖDÜLLENDİRMEYE ESAS PUAN :

…./…./20….

Değerlendirmeyi yapanın

Adı, Soyadı, Ünvanı ve İmzası

3

Ek-2

EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI DIŞINDA GÖREVLİ

PERSONELDEN ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ ALANLARI

DEĞERLENDİRME FORMU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI DIŞINDA GÖREVLİ PERSONELDEN ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ ALANLARI DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

A) Kimlik Bilgileri

 

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı

 

 

 

 

 

 

 

Tc Kimlik No

 

 

 

 

 

 

 

Doğum Yeri ve Yılı

 

 

 

 

 

 

 

Kurum Sicil Numarası

 

 

 

 

 

 

 

Kadro Ünvanı ve Görevi

 

 

 

 

 

 

 

Görev Yeri ve kurumu

 

 

 

 

 

 

 

 

Azami Puan

Takdir Edilen Puan

 

B) Genel Nitelikler

Disiplin Amiri

İlçe Değ Komis.

Ortalama Puan

İl Değ. Komis.

Esas Puan

 

Görevini benimseme ve sorumluluk alma özelliği

5

 

X

 

X

 

 

Görevine bağlılığı, tertip ve düzeni

5

 

X

 

X

 

 

Verilen emirlere uyma, görevin gerektirdiği sır saklama ve gizliliğe riayeti

5

 

X

 

X

 

 

Bireysel iş görme kabiliyeti, teşebbüs fikri

5

 

 

 

 

 

 

Araştırma ve İnceleme kabiliyeti ve bunu ortaya koymadaki başarısı

5

 

 

 

 

 

 

Maiyetine, iş arkadaşlarına ve üstlerine karşı tavır ve davranışı

5

 

 

 

 

 

 

Meslek şeref ve haysiyetini zedeleyici kötü alışkanlıklara düşkün olmaması

5

 

 

 

 

 

 

Genel kültür bilgisi

5

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

40

 

 

 

 

 

 

NOT (X) İşaretli yerler ilçe ve il değerlendirme komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT (X) İşaretli yerler ilçe ve il değerlendirme komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.

 

Azami Puan

Takdir Edilen Puan

 

C) Mesleki Tecrübe ve Yeterlilik

Disiplin Amiri

İlçe Değ Komis.

Ortalama Puan

İl Değ. Komis.

Esas Puan

Hizmetin gerektirdiği faaliyetleri gerçekleştirmesi

5

 

X

 

X

 

Görevini tam ve zamanında yapmadaki başarısı

5

 

X

 

X

 

Görevini yapmadaki hevesi ve kendini yetiştirme gayreti

5

 

X

 

X

 

Sorumluluğuna verilen araç- gereçleri zamanında ve yerinde kullanması

5

 

X

 

X

 

Kullandığı eşyanın bakım , koruma, tertip ve düzenini sağlama

5

 

X

 

X

 

Çalışmaları sırasında ortaya çıkan problemleri pratik ve akılcı bir şekilde çözümlemedeki başarısı

5

 

X

 

X

 

İşbirliği yapmada ve değişen şartlara, görevlere uymada gösterdiği başarısı

5

 

 

 

 

 

Kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlere bağlılığı ve uygulama özelliği

5

 

 

 

 

 

Uzun süreli çalışmalarda fikri ve bedeni dayanıklılığı

5

 

 

 

 

 

Mesleki bilgi ve tecrübesi

5

 

 

 

 

 

TOPLAM

50

 

 

 

 

 

NOT (X) İşaretli yerler ilçe ve il değerlendirme komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.

 

NOT (X) İşaretli yerler ilçe ve il değerlendirme komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.

 

Azami Puan

Takdir Edilen Puan

D) Yıl İçinde Mesleği ile İlgili Faaliyetleri, Olağanüstü Gayret ve Çalışmaları ile Diğer Hususlar

Disiplin Amiri

İlçe Değ Komis.

Ortalama Puan

İl Değ. Komis.

Esas Puan

Gazete ve dergilerde yayımlanmış bilimsel ve mesleki inceleme, araştırma ve makaleler İçin

8

 

 

 

 

 

Yazmış olduğu (ISBN almış) kitapları için

10

 

 

 

 

 

Türkiye genelinde yapılan yarışmalarda;

 

 

 

 

 

 

a Birinci olanlara

10

 

 

 

 

 

b İkinci olanlara

8

 

 

 

 

 

c üçüncü olanlara

5

 

 

 

 

 

d . Mansiyon alanlara

3

 

 

 

 

 

Yurt dışı yarışmaların her birinde;

 

 

 

 

 

 

a . Birinci olanlara

12

 

 

 

 

 

b İkinci olanlara

10

 

 

 

 

 

c . Üçüncü olanlara

8

 

 

 

 

 

d . Mansiyon alanlara

6

 

 

 

 

 

Genel hayatı etkileyen bir zarar, felaket veya tehlikenin önlenmesinde veya genel bir faydanın sağlanmasında üstün başarı göstermek

15

 

 

 

 

 

Üstün bir teknik bilgiye dayanarak bireysel gayreti ile üretim, gelir ve verimliliğin arttırılmasında yahut hizmetin yürütülmesinde dikkate değer çalışmalar yapmak

15

 

 

 

 

 

Mesleği ile ilgili bir buluş yapmak veya mevcut usullerde yararlı yenilikler meydana getirmek

15

 

 

 

 

 

TOPLAM

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖDÜLLENDİRMEYE ESAS PUAN :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. /…./20….

 

 

 

 

Değerlendirmeyi yapanın

 

 

 

 

Adı, Soyadı, Ünvanı ve İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖDÜLLENDİRMEYE ESAS PUAN :

…./…./20….

Değerlendirmeyi yapanın

Adı, Soyadı, Ünvanı ve İmzası

3

Ek-3

MERKEZ VE YURTDIŞI TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELDEN

ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ ALANLARI

DEĞERLENDİRME FORMU

MERKEZ VE YURTDIŞI TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELDEN ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ ALANLARI DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

A) Kimlik Bilgileri

 

 

 

 

 

Adı Soyadı

 

 

 

 

 

Tc Kimlik No

 

 

 

 

 

Doğum Yeri ve Yılı

 

 

 

 

 

Kurum Sicil Numarası

 

 

 

 

 

Kadro Ünvanı ve Görevi

 

 

 

 

 

Görev Yeri ve kurumu

 

 

 

 

 

 

Azami Puan

Takdir Edilen Puan

 

B) Genel Nitelikler

Disiplin Amiri

Merkez Değ. Komisyonu

Esas Puan

 

Görevini benimseme ve sorumluluk alma özelliği

5

 

X

 

 

Görevine bağlılığı, tertip ve düzeni

5

 

X

 

 

Verilen emirlere uyma, görevin gerektirdiği sır saklama ve gizliliğe riayeti

5

 

X

 

 

Bireysel iş görme kabiliyeti, teşebbüs fikri

5

 

 

 

 

Araştırma ve İnceleme kabiliyeti ve bunu ortaya koymadaki başarısı

5

 

 

 

 

Maiyetine, iş arkadaşlarına ve üstlerine karşı tavır ve davranışı

5

 

 

 

 

Meslek şeref ve haysiyetini zedeleyici kötü alışkanlıklara düşkün olmaması

5

 

 

 

 

Genel kültür bilgisi

5

 

 

 

 

TOPLAM

40

 

 

 

 

NOT (X) İşaretli yerler ilçe ve il değerlendirme komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.

 

NOT (X) İşaretli yerler ilçe ve il değerlendirme komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.

1

Ek-3

 

Azami Puan

Takdir Edilen Puan

C) Mesleki Tecrübe ve Yeterlilik

Disiplin Amiri

Merkez Değ. Komisyonu

Esas Puan

 

5

 

X

 

Görevini tam ve zamanında yapmadaki başarısı

5

 

X

 

Görevini yapmadaki hevesi ve kendini yetiştirme gayreti

5

 

X

 

Sorumluluğuna verilen araç- gereçleri zamanında ve yerinde kullanması

5

 

X

 

Kullandığı eşyanın bakım , koruma, tertip ve düzenini sağlama

5

 

X

 

Çalışmaları sırasında ortaya çıkan problemleri pratik ve akılcı bir şekilde çözümlemedeki başarısı

5

 

X

 

İşbirliği yapmada ve değişen şartlara, görevlere uymada gösterdiği başarısı

5

 

 

 

Kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlere bağlılığı ve uygulama özelliği

5

 

 

 

Uzun süreli çalışmalarda fikri ve bedeni dayanıklılığı

5

 

 

 

Mesleki bilgi ve tecrübesi

5

 

 

 

TOPLAM

50

 

 

 

NOT (X) İşaretli yerler ilçe ve il değerlendirme komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.

NOT (X) İşaretli yerler ilçe ve il değerlendirme komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.

2

Ek-3

 

Azami Puan

Takdir Edilen Puan

D) Yıl İçinde Mesleği ile İlgili Faaliyetleri, Olağanüstü Gayret ve Çalışmaları ile Diğer Hususlar

Disiplin Amiri

Merkez Değ. Komisyonu

Esas Puan

Gazete ve dergilerde yayımlanmış bilimsel ve mesleki inceleme, araştırma ve makaleler İçin

8

 

 

 

Yazmış olduğu (ISBN almış) kitapları için

10

 

 

 

Türkiye genelinde yapılan yarışmalarda;

 

 

 

 

a Birinci olanlara

10

 

 

 

b İkinci olanlara

8

 

 

 

c üçüncü olanlara

5

 

 

 

d . Mansiyon alanlara

3

 

 

 

Yurt dışı yarışmaların her birinde;

 

 

 

 

a . Birinci olanlara

12

 

 

 

b İkinci olanlara

10

 

 

 

c . Üçüncü olanlara

8

 

 

 

d . Mansiyon alanlara

6

 

 

 

Genel hayatı etkileyen bir zarar, felaket veya tehlikenin önlenmesinde veya genel bir faydanın sağlanmasında üstün başarı göstermek

15

 

 

 

Üstün bir teknik bilgiye dayanarak bireysel gayreti ile üretim, gelir ve verimliliğin arttırılmasında yahut hizmetin yürütülmesinde dikkate değer çalışmalar yapmak

15

 

 

 

Mesleği ile ilgili bir buluş yapmak veya mevcut usullerde yararlı yenilikler meydana getirmek

15

 

 

 

TOPLAM

125

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖDÜLLENDİRMEYE ESAS PUAN :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. /…./20….

 

 

Değerlendirmeyi yapanın

 

 

Adı, Soyadı, Ünvanı ve İmzası

 

Fatih ARIKAN
Şube Mevzuat Sekreteri
Yükleniyor...